TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle kurulacak Üsküdar Üniversitesi, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamayı amaçlıyor.

Ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına katkı amacıyla yola çıkan; bilim, sağlık, turizm, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırmayı hedefleyen Üsküdar Üniversitesi, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamayı amaçlıyor.

NP İSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, haftalık rutin olarak düzenlediği Bilimsel Eğitim toplantılarında bu hafta, İDER Vakfı tarafından çalışmaları yürütülen Üsküdar Üniversitesi'ni konuştu. 

NPİSTANBUL Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Çalışkan ile çok sayıda uzman doktor ve psikologların katıldığı toplantıda Üsküdar Üniversitesi her yönüyle konuşuldu. Katılımcılara üniversite konusunda bilgiyi Prof. Dr. Mehmet Zelka verdi. 

Tematik, öncü ve örnek bir üniversite olmayı hedeflediklerini ifade eden Zelka, üniversitenin yapısına ilişkin şunları söyledi:

ÖRNEK VE ÖNCÜ ÜNİVERSİTE 

"Ülkemizin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini ve önemli konumunu göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla; kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olacaktır.

Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak üstün nitelikli akademik programlar geliştirerek, kaynakları en verimli şekilde kullanarak insanlığın ve özellikle bölgemizin  daha çok sağlık sorunlarına çözüm üretecek bilimsel faaliyetlerde bulunacaktır.

Ulusal ve uluslararası ölçekte, Türkiye'nin doğal ve kültürel kaynaklarını temel alan çağdaş, katılımcı, araştıran ve bilim üreten ve ülkenin turistik tarımsal sosyal ve ekonomik varlıklarını değerlendiren bir üniversite olacaktır.

ÖĞRENCİDE YÜKSEK STANDART 

Evrensel hukuk, ulusal kanunlar, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı, 
Öğrencinin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı, 
Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, 
Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, her türlü ayrımcılık ve düşünce farklılığını gözetmeyen, 
Demokratik katılım ve paylaşımcılığın benimsendiği, 
Toplumun temel değerlerinin korunduğu, toplumsal yararın ön planda tutulduğu ve toplumsal sorunlara duyarlı, eşitlik, güvenirlilik, akılcılık, değişime ve yeniliğe açık olmak,

Çevre duyarlılığına sahip olmak, bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmeliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen, faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,  uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşlarının Türkiye'deki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,   Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen, bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren temel değerler, üniversitenin temel ilkeleridir. 

HEDEF ULUSLARARASI STANDATLAR 

Uluslararası kongre ve toplantılara ev sahipliği yapmak.
Uluslararası eğitim projelerinde yer almak.
Bilhassa yurt dışında yapılan uluslararası kongre, araştırma, proje, bilimsel toplantılarda yer almak, gerek bilimsel temsiliyet gerekse bölgesel temsiliyeti sağlamak. 
Uluslararası yayınlarda yer almak, makale ve bilimsel araştırmaları plase etmek. 
Ulusal ve uluslararası Üniversiteler arası her türlü etkinlikte yer almak. 
Bologna sürecine en kısa sürede uyum sağlayarak Uluslar arası standartlarında kalite ve gelişmeyi kazanarak bu zemin üzerinden dünya ile iletişim kurmak ve gelişmek.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

1-Türkiye ve bölgede giderek gelişen sağlık sektörüne (özellikle psikoloji, psikiyatri ve nöroloji alanında) kalifiye eleman yetiştirmek.

2-Dünya'da giderek artış kaydeden insan ve toplumun ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapmak. Yıpranan etik değerlerin kazanılması için bilimsel zemin oluşturmak.

3-Türkiye'nin sosyo-kültürel gelişimde DPT ve YÖK'ün belirlediği hedef ve vizyona uygun, Bologna sürecine uyumlu eğitim ve öğretim yaparak ülkemizin eğitim hedeflerine katkıda bulunmak.

4-Gelişmiş ülkelerde giderek önem kazanan, küresel ekonomik ve sosyal krizlerde eksikliği hissedilen ve kısa bir gelecekte çok büyük önem arz etme potansiyeline sahip etik değerler, moral ve manevi rehberlik alanında bilime katkıda bulunmak. Hasta hakları, medikal etik, biyo-etik çalışmalarını tarihsel seyir içerisinde ele almak. 

Hastanelerde gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi hastaların psiko-sosyal yapılarını bilen manevi rehberler, hasta haklarını bilen ve etik standartlar oluşturabilecek uzmanlar yetiştirmek. Cinci, üfürükçü ve büyücü gibi akla, bilime ve dini değerlere uymayan yaklaşımların toplumun ruh sağlığına verdiği zararları gidermek. Bu konuda bilimsel çözümler üretmek, evrensel spritüel değerleri bilen manevi rehberler yetiştirmek.

5-Birçok alanda dünya kenti haline gelen İstanbul'un aynı zamanda ruh sağlığı konusunda da cazibe merkezi olma ve yurt dışına da sağlık hizmeti ve eğitimini sunmak yoluyla milli ekonomiye katkıda bulunmak.

6-İlerde farklı dillerde eğitim ve öğretim yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemize gelmesini cazip kılarak, böylece ülkemizin ekonomik ve dış itibarına destek olmak.

7-Ülkenin sosyo-kültürel dinamiklerini göz önünde bulundurarak bireyin ve toplumun ruh sağlığını korumak. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) bütün dünya parlamentolarına intiharı önleme projeleri sunması, Depresyon salgınından söz etmesi ve önlem alınmazsa 2020 yılında dünyanın en büyük sağlık sorununun depresyon olduğunu deklare etmesi gerçeği bilinmektedir. Bu alanda katkı sağlamak en önemli amacımızdır.

8-Uluslararası arenadaki kaliteli öğretim üyeleri için cazibe merkezi oluşturmak.

9-Ülkemizin sosyo-kültürel ve tarihi zenginliklerini insanlığın hizmetine sunmak için bilimsel araştırmalar yapmak.

10-Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentlerin toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlara geliştirmek.

11-Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi nutmak.

12-Disiplinler arası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaların yaygınlaştırmak.

13-AB (Erasmus), Farabi değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi  değişim  programlarını uygulamak.

14-Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri teşvik etmek.

15-Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerdeki araştırma grupları ve kurumlar ile ortak projeler yapmak ve yürütmek.

16-Öğrencilerin seminer,konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla,öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere başarılı iş ve bilim adamları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak.

17-Öğrencilerin kulüp,etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek.

18-Katılımcı,yenilikçi,girişimci,insan odaklı,paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde,geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık bir yaklaşımın ve altyapının olduğu evrensel akademik ve etik değerlerden taviz vermeyen  yönetim tarzını tercih etmek ve uygulamak.

19-Üniversitenin sunduğu hizmet kalitesi,eğitim ve öğretim niteliği bakımından akreditasyonu sağlamak ve toplam kalite yönetiminde öncü olmak.

20-Üniversitenin kampüs yapılarının tümünün beş yıl içinde tamamlamak, kampüs içinde öğrencilerin her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlar oluşturmak ve üniversiteye özgün bir görsel kimlik kazandırmak.

İLK AŞAMADA 4 FAKÜLTE OLACAK

Hazırlıklarını 2011-2012 Eğitim Öğretim yılına yetişmeye yönelik sürdüren Üsküdar Üniversitesinde ilk 5 yıl hedefinde 4 fakültenin kurulması hedefleniyor. 

Üniversitede;

Psikoloji ve felefese bölümlerinden oluşan İnsan ve toplum bilimler fakültesi,
Genetik ve biyomühendislik bölümü ile bilgisayar mühendisliği bölümlerinden oluşan Mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi,
Hemşirelik, sağlık kurumları yöneticiliği ve sosyal hizmet bölümlerinden oluşan Sağlık bilimleri Fakültesinin oluşturulması planlanıyor. Üniversitede 5 yıl içinde kültür yönetimi ile halkla ilişkiler ve tanıtım bölülerinin yer alacağı İletişim fakültesinin de açılması hedefleniyor. 
Fakültelerin yanı sıra üniversitede enstitüler ile meslek yüksek okulları da olacak. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu çatısı altında; tıbbi sekreterlik ve dökümantasyon bölümü, zihinsel engelli özel eğitim bölümü, ileri yaş bakım hizmetleri bölümü ile psikiyatrik sağlık güvenliği yardımcı hizmet bölümü de öğrencilerin tercih edebileceği bölümler arasında olacak. 

İLK 5 YIL İÇİN 3 BİN 135 ÖĞRENCİ HEDEFLENİYOR

İlk yıl için;
Psikolojik: 100, Felsefe: 50, Hemşirelik: 50, Sağlık kurumları yöneticiliği: 50, 
Sosyal hizmet bölümü: 50, Genetik ve biyo mühendislik bölümü: 50, Bilgisayar mühendisliği bölümü: 50 Tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümü: 50, 
Zihinsel engelli özel eğitim bölümü: 50, İleri yaş bakım hizmetleri bölümü: 50, 
Psikiyatrik sağlık güvenliği yardımcı hizmet bölümü: 50 olmak üzere lisans ve ön lisans bölümleri için toplam 641 öğrencinin alınması planlanıyor. 
Bu sayı yıllara oranda artacak. 2012 için Bin 365, 2013 için bin 963, 2014 için 3 bin 16, 2015 yılı için ise hedef 3 bin 135 öğrenci. 

ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONEL SAYISI 178 OLACAK

Üsküdar Üniversitesi, Eğtimi öğretimin ilk yılı için 4 profesör, 6 doçent, 8 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi, 12 öğretim görevlisi, 20 okutman ve 12 yarı zamanlı öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 akademik personel ile 21 idari personel istihdam edecek. 2015 de ise hedef 178 kişi.

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 

Üsküdar Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, öncelikle,

1. Tıbbi Hipnoz,
2. EEG Teknisyenliği,
3.Sağlık Güvenliği,
4.Bağımlılık ve Şiddet Önleme Programı 
alanlarında, eğitim programları düzenlemek üzere bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Sürekli Eğitim Merkezi kurulacaktır.

KONTENJANIN 'U BURSLU OKUYACAK

Eğitim süresi boyunca Üniversite kontenjanının 'luk kısmına 0 bursun verilmesi planlanıyor. Üstün akademik başarı gösteren öğrenciler ise 0, %75, %50 ve %25 oranlarında desteklenecek. 

Üniversiteye giriş sınavında ilk 1000 içinde yer alıp üniversiteyi tercih edenlere 0, ilk 3 bin içinde yer alıp üniversiteyi tercih edenlere %50 ve ilk 5 bin içinde yer alıp üniversiyi tercih edenlere de % 25 burs verilmesi planlanlanıyor. Şehit ve gazi çocukları da unutulmadı. Üsküdar Üniversitesini tercih eden şehit, gazi çocuklarına %50, öksüz ve yetimlere de %25 burs verilecek.

Şaban ÖZDEMİR(NPGRUP)